NTNU Samfunnsforskning: Alt henger på boligen

Rapport om ungdom med rusproblemer og boligbehov, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning (2012).

Rapportens hovedfokus har vært boligbehovet til deltakere i SAMUR, som er et samarbeidstiltak innen Trondheim kommune for unge rusmiddelavhengige i alderen 16-23 år. Ungdommene som deltar i tiltaket har forskjellige utfordringer med hensyn til rusproblematikk, og felles for et flertall av dem er at de har en mangelfull bosituasjon. 

Problemstillingene som har styrt både følgeforskningen og skrivingen av denne rapporten er disse:
- Hvilke faktorer i målgruppas møte med tjenesteapparatet og det eksisterende boligtilbudet hemmer og fremmer tilgang på en god og trygg bolig?
- Hvilke løsninger finnes som kan gjøre boligsituasjonen til deltakerne trygg og god – med de ulike behovene de har ut fra alder og andre forhold?

En god del av deltakerne ser ut til å ha potensial til å klare seg på det ordinære boligmarkedet hvis de får drahjelp og oppfølging over en gitt periode. I det hele tatt har en ikke inntrykk av at det er mangel på løsningsmodeller som er det mest problematiske. Utfordringen ser først og fremst ut til å være å få synliggjort problemene målgruppa har på boligmarkedet og hvilken gevinst det ligger både for individ og samfunn å gi dem mulighet for trygg og god bolig. Rapporten ender opp i noen konkrete forslag.
(Kilde: rapporten)


 Trykt utgave kan lånes i Husbankens bibliotek.