Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd

Rapport for perioden 2005-2007, utarbeidet av Asplan Viak (2009).

Kompetansetilskuddet er et statlig tilskudd som gis over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet og forvaltes av Husbanken. Kompetansetilskuddet ble etablert i 2005 og er et virkemiddel i den nasjonale boligpolitikken. Målet for den nasjonale boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Formålet med kompetansetilskuddet er at tilskuddene skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske området.

Tilskuddet skal særlig stimulere til kompetanseheving på følgende politisk prioriterte områder:
• Forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
• Bosetting av flyktninger
• Tilrettelegge for at unge og vanskeligstilte skulle kunne bosette seg i egen bolig
• Arbeidet med å redusere byggekostnadene
• Universell utforming
• Miljøhensyn i boligsektoren

Rapporten evaluerer kompetansetilskuddet i perioden 2005-2007. Problemstillingene for evalueringen har vært følgende:
• Er tilskuddsordningen tilstrekkelig godt utformet?
• Er tilskuddsordningen ivaretatt på en god måte?
• Hvilke effekter gir tilskuddet; oppnår man de mål som tilskuddet er ment å realisere?

Evalueringen viser at kompetansetilskuddet er et viktig virkemiddel i forhold til utviklingen av den nasjonale boligpolitikken. Den er viktig for å utløse utviklingsprosjekt hos kommuner og andre aktører i målgruppen. Den er også viktig for Husbanken som organisasjon i rollen som velferdsbank og kompetansebank.
(Kilde: rapporten)