Fra leie til eie

Notatet beskriver og drøfter et forsøksprosjekt i Fræna kommune der noen hushold inngår en leiekontrakt med kommunen og samtidig en avtale der de gis rett til å kjøpe boligen etter 5 år. Engelske og irske ordninger for delt eierskap beskrives og drøftes innenfor en norsk kontekst. Utarbeidet av NIBR (2009).

Prosjektet var opprinnelig formulert som en søknad om å utarbeide et paper til en boligkonferanse i Dublin i 2008. Paperet skulle vise resultatene fra prosjektet om Samspillet mellom boligtilskudd, startlån og bostøtte (Barlindhaug og Astrup, 2008).

Et annet formål med prosjektet skulle være å gå nærmere inn på de ordningene for delt eierskap som eksisterer i UK og Irland. Som et tredje punkt i prosjektet ble NIBR koplet til Fræna kommune som var i ferd med å utprøve en ordning kalt ”Fra leie til eie”. Ordningen går ut på at et hushold først leier en bolig i fem år for så å kjøpe den det sjette året. (Kilde: rapporten)