Leieboerforeningen: Økt botrygghet for leieboere

Sluttrapport om boligjuridisk rådgivning, utarbeidet av Leieboerforeningen (2012).

Mot slutten av 1990 tallet ble det dokumentert at det eksisterte en ikke ubetydelig gruppe bostedsløse i Norge, og oppmerksomheten førte til at det ble igangsatt to større nasjonale satsinger via Husbanken for å redusere omfanget. Først Prosjekt bostedsløse (2001-2004) som senere ble etterfulgt av På vei til egen bolig (2005-2008). Arbeidet mot bostedsløshet har etter strategiperioden fortsatt med strategiens hovedmål og fra 2010 gjennom såkalte boligsosiale utviklingsprogram.

Leieboerforeningen har hatt to prosjekter finansiert gjennom Husbanken med mål å bidra til å redusere antall begjæringer om utkastelser og antall gjennomførte utkastelser. Prosjektet baserte seg på modellen med samarbeidsavtale i Oslo. I tillegg til juridisk bistand og kompetansehevende tiltak, ga Leieboerforeningen gratis bistand til leieboere som hadde mottatt begjæring om utkastelse.
(Kilde: rapporten)