Kritisk juss: Å leve er også å bo

Artikkel om bokostnader og internasjonal rett i Kritisk juss (nr 2, 2011).

For den store majoriteten av befolkningen er det ikke for dyrt å bo i Norge. De er allerede boligeiere og har dratt nytte av den kraftige prisstigningen på boliger de siste tiårene, lav rente og en svært fordelaktig boligbeskatning. Men for noen befolkningsgrupper er boligsituasjonen ikke like oppløftende.

Formålet med denne artikkelen av Malcolm Langford og Johannes Nilsen ved Det juridiske fakultet, UiO, er å diskutere norske boutgifter i et menneskerettslig perspektiv. Overholder Norge sine internasjonale forpliktelser om å sikre tilgjengeligheten til rimelige boliger for dem som mangler tilstrekkelige ressurser?

Artikkelen har en tredelt struktur:
1. Boutgifter og vanskeligstilte grupper - er det virkelig for dyrt å bo i verdens rikeste land, og i tilfelle for hvem?
2. Norges menneskerettslige forpliktelser - hvilke kriterier kan benyttes for å vurdere norske myndigheters gjennomføring av de aktuelle rettighetene?
3. Krenkelse av retten til bolig? En analyse av norske myndigheters boligtiltak i løpet av det siste tiåret.
(Kilde: artikkelen)

Forfatterne mener mye av den foreliggende informasjon tilsier at norske myndigheters innsats på dette feltet har vært utilstrekkelig den siste tiårsperioden. Forfatterne fremholder at det ikke er nok å vise til at man har iverksatt formelle tiltak, men at Norges overholdelse av menneskerettigheten vurderes opp mot den faktiske effekten av tiltakene. Artikkelen henviser derfor i stor utstrekning til kilder som sier noe om hvordan status er for vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge og hva som gjøres for å bøte på utfordringene. Til slutt i artikkelen kastes det ut en ubesvart hypotese om at det kan være at målet om at alle skal kunne eie sin egen bolig står i veien for å sikre alle mulighetene til en rimelig bolig. Artikkelen er interessant lesing for alle som er interessert i boligsosiale problemstillinger.