Gode barnehager til alle som trenger det

Barnehager skal gi barn under skolealder gode utviklings -og aktivitetsmuligheter, i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Barnehagen skal ha bygg og uteområder som er egnet til dette. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap i barnehagen.

Den som driver barnehagen, har et særlig ansvar for å sikre god og tidlig hjelp til barn som har behov for spesiell oppfølging. Tilretteleggingen kan gjelde både pedagogiske og fysiske forhold i barnehagen. Universell utforming av barnehagen vil gi mindre behov for spesiell fysisk tilrettelegging.

Husbanken gir også lån til utbedring av eldre barnehager for å bedre dårlig inneklima eller gi økt tilgjengelighet for barn med nedsatt funksjonsevne .Kommunen har et overordnet ansvar for utbygging, drift av og tilsyn med barnehager, og veiledningsplikt for alle som ønsker å starte en barnehage.