Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Kravet om universell utforming i henhold til TEK 10 og er oppdatert i forhold til generelle retningslinjer for Husbankens lånevirksomhet.

For at barnehagelån skal kunne innvilges, må kravene i TEK10 om universell utforming av publikumsbygg være oppfylt. I den nye retningslinjen heter det at «Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne- og utemiljøet med særlig fokus på universell utforming, trygghet og funksjonalitet».

Kommunen må ha anbefalt prosjektet/lånsøker. I den nye retningslinjen er det presisert at kommunen skal uttale seg om behovsvurdering, driftsgrunnlag og driftsbudsjett i sammenheng med barnehageplanene. Hvis det er utarbeidet kommunal barnehageplan, legges denne ved anbefalingen. Drifts- og kapitaltilskudd til barnehagen må være vedtatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

Barnehagelån kan ikke innvilges hvis ikke lånsøker kan sannsynliggjøre igangsettelse av arbeidet innen 3 måneder. Barnehagelån kan ikke gis til ferdigstilte prosjekter eller refinansiering.

Husbanken vil vurdere risikoen i prosjektet. Vurderingen baseres blant annet på behov for nye plasser, driftsbudsjett og pantesikkerhet i prosjektet. Søknad om lån kan avslås dersom risikoen ansees å være høyere enn det som kan aksepteres. Det presiseres at hjemmelshaver, debitor (skyldner) og driver skal være samme rettsobjekt for å innfri kravet til momskompensasjon for byggekostnader.  

Investeringstilskudd gis ikke lenger til barnehager, og er fjernet fra retningslinjen. Særregelen som gir større adgang til overføring av barnehagelån enn andre lån er også fjernet. Det henvises til ekstern retningslinje HB 4.B 1 - Overføring av husbanklån til ny eier.

HB 7.B.4 - Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken (2014)