Lån til nye barnehageplasser

Husbanken gir lån til nye barnehageplassar. Med barnehage meiner vi tilbod som er godkjent etter barnehagelova sine føresegner. Likestilt med barnehagar er lokale til skulefritidsordninga.

Husbanken kan gi lån dersom lokala bli nytta til barnehageformål minst 20 timar i veka. Kommunen må gje eit bindande tilsegn om stønad til drift av barnehagen. Kostnadene til stønaden frå kommunen må vere med i den rullerande økonomiplanen. Lånsøkjar og prosjekt må vere anbefalt av kommunen.                   

 Retningslinjer for lån til barnehagar. 

Søknadsskjema for lån til barnehagar

HB 7.S.12 Søknad om lån til barnehager og skolefritidsordning (B)

HB 7.S.12 (N) Søknad om lån til barnehagar og skolefritidsordning ( N)