Lån til nye barnehageplasser

Husbanken gir lån til nye barnehageplassar. Med barnehage meinast tilbod som er godkjent etter barnehageloven sine føresegner. Likestilt med barnehagar er lokale til skulefritidsordninga.

Lån kan kan bli gitt dersom lokala nyttast til barnehageformål minst 20 timar i veka. Husbankens saksbehandlingstid er på inntil 12 veker. Kommunen må gje eit bindande tilsagn om stønad til drift av barnehagen, og kostnadene til denne stønaden må vere teke med i den rullerande økonomiplanen.Lånesøkjar og prosjekt må vere anbefalt av kommunen.  
                    

Retningslinjer og meir informasjon

Her finn du retningslinjer for lån til barnehagar. 

 

Søknadsskjema for lån til barnehagar