Områdeløft = helhetlig stedsutvikling. Nasjonal erfaringskonferanse

Konferansen er relevant for politikere, statlige og kommunalt ansatte, private aktører, lokale ildsjeler og andre med en rolle i by- og områdeutvikling. Innholdet er rettet spesielt mot organisasjoner som er involvert i, eller ser behov for, å igangsette lokalt utviklingsarbeid i områder med sosiale og fysiske levekårsutfordringer.

I samarbeid med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), arrangerte Oslo kommune  nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft i Groruddalen.

Alle foredrag og presentasjoner vil kunne ses her når de er klargjort.

Områdeløft skal motvirke negativ utvikling
Områdeløft som arbeidsmetode har som formål å motvirke negativ utvikling i avgrensede områder hvor det er særskilte levekårsutfordringer. Et områdeløft omfatter en helhetlig satsing, og omfatter både fysiske, sosiale, kulturelle og miljømessige tiltak. Sentralt i metoden er medvirkning og forankring i lokalsamfunnet. Dette er med på å kvalitetssikre innsatsen, og øke sjansen for at tiltakene får stor oppslutning og kan leve videre også etter satsingen. I Norden er tilsvarende satsinger gjennomført flere steder, blant annet gjennom Storbysatsingen i Sverige og Kvarterløft i Danmark.

Groruddalen prøver ut metoden
Gjennom Groruddalssatsingen har fire bydeler i Groruddalen siden 2007 satt inn særskilt innsats i hvert sitt områdeløft. Under konferansen vil bydelene presentere sine erfaringer og resultater. I konferansen vil også representanter fra Sverige, Danmark og Skottland presentere hvordan de har innrettet sitt områdearbeide, og vil vise til metoder og resultater som er oppnådd.
Erfaringer fra områdeløft aktuelle også for stedsutvikling
Erfaringene fra arbeidet med Groruddalen vil være verdifulle for andre områder og kommuner som har behov for særskilt innsats i lokalt utviklingsarbeid. Til tross for at konferanseprogrammet tar for seg områder med sosiale og fysiske levekårsutfordringer, vil det også være mye nyttig og relevant kunnskap for arbeidet med generell stedsutvikling. Konferansen er relevant for politikere, statlige og kommunalt ansatte, private aktører, lokale ildsjeler og andre med en rolle i by- og områdeutvikling.