Viktig boligutredning

- Boligutvalget har beregnet at rundt 150 000 mennesker i Norge er vanskeligstilte på boligmarkedet. Derfor er det er viktig og riktig at denne utredningen kommer nå. Skal vi løse de store utfordringene innenfor den sosiale boligpolitikken, kreves målrettet innsats og bedre samordning, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Boligutredningen slår fast at bolig er en del av velferdspolitikken. Uten fast bolig, ekskluderes man fra deltakelse i samfunnet.

- Omfanget av utfordringene som beskrives i utredningen viser at Husbankens vektlegging av boligsosialt arbeid er riktig. Jeg er fornøyd med at utvalget understreker kommunenes rolle i dette arbeidet, og er helt enig i at de statlige etatene må koordinere seg enda bedre i møtet med kommunene, sier husbankdirektøren.

Boligsosialt siden 2004

Husbankens rolle har helt siden opprettelsen i 1946 vært å bidra til ønsket utvikling i boligmarkedet. Fra boligforsyning har fokuset dreid over mot personer som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Den forrige boligutredningen fra 2004 vektla betydningen av boligsosialt arbeid. Utredningen som nå foreligger, styrker denne retningen.

- Boligutvalget har lagt fram en omfattende utredning, som vi i Husbanken ser frem til å arbeide med. Vi skal behandle den grundig før vi avgir vår høringsuttalelse, sier Bård Øistensen.