Kompetansetilskudd- bærekraftig bolig- og byggkvalitet 2016

Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter.


Prioriteringer 2016
I 2016 vil prosjekter som fokuserer på oppgradering av eksisterende bebyggelse prioriteres. Husbanken vil prioritere pilotprosjekter med høye ambisjoner som går vesentlig ut over dagens regelverk innen fagområdene universell utforming og miljø og energi, og som forbereder næringen på framtidige krav. 

Eksempler på prioriterte prosjekter:
Nye løsninger, metoder og verktøy med hovedvekt på utfordringer i forhold til fagområdene universell utforming og miljø og energi.
Pilot- og forbildeprosjekter og spredning av resultater, kunnskap og kompetanseheving fra disse
Prosjekt som ser på kostnadseffektive løsninger i kombinasjon med høye kvaliteter på universell utforming og miljø og energi.
Prosjekter som vektlegger god boligkvalitet og gode bomiljø i møte med nye samfunnsutfordringer, for eksempel bosetting og integrering av flyktninger. 

I søknadsbehandlingen vil blant annet prosjektenes ambisjon, overføringsverdi, formidlingsplaner, grad av samarbeid mellom sentrale aktører, og i hvilken grad prosjektene omfatter Husbankens fagområder, bli vurdert.

Hva gis det tilskudd til?

Formidling og spredning av kunnskap og erfaringer fra prosjektet
Kompetanseheving og kunnskapsutvikling 
Innhenting av kompetanse for kvalitetssikring av et prosjekt 

Det gis ikke tilskudd til lovpålagte oppgaver i kommunene, eller som generell driftsstøtte til organisasjoner og lignende.

Hvem kan søke? 

Målgruppen for tilskuddet er kommuner, bransje, kompetansemiljø og andre aktører som har prosjekter innen boligkvalitet. 

Hvordan søke?
Søkere må benytte Husbankens søknadsskjema. Alle søknader skal sendes elektronisk til soknad@husbanken.no. Søknadsfristen er 1. mars.

 

Husbanken tar forbehold om at kriteriene kan endres når Husbanken mottar tildelingsbrev fra KMD. 

 

Husbanken inviterer til søkerkonferanse for tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet.

 

Søk stipend til masteroppgaver!

Se eksempel på masteroppgave som har mottatt stipend fra Husbanken

 

Se oversikt over prosjekter som er tildelt kompetansetilskudd for tidligere år