Husbankens låneordningar

Husbanken har to hovudtypar av bustadlån: Startlånet, som blir handsama av kommunane, blir gjeve til kjøp av bustad og er mynta på vanskelegstilte husstandar og førstegongsetablerarar; grunnlånet blir handsama av Husbanken, og er mynta på deg som vil byggje ny bustad, eller utbetre/ombyggje bustaden din.

Barnehagelån
infosign


Les mer om hvordan Husbanken kan gi lån til nye barnehageplassar.