Husk å melde fra om endringer!

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

Hva slags endringer ønsker du å melde fra om?

Inntekten og/eller formuen har gått vesentlig opp eller ned

Du skal melde fra om vesentlige endringer i inntekt og/eller formue på et eget skjema. Skjemaet sender du til kommunen/bydelen. De kan også hjelpe deg å fylle ut.

Bostøtte - melding om endringer i inntekt og formue - bokmål
Bustøtte - melding om endringar i inntekt og formue - nynorsk

  • Vesentlig økning i inntekt/formue - i bostøttevedtaket har vi oppgitt grensen for hva vi regner som en vesentlig økning i inntektsgrunnlaget. Hvis inntektsgrunnlaget i husstanden har økt til over denne grensen, har du ikke rett på bostøtte. 

    Inntektsgrunnlaget er sammensatt av brutto skattepliktig inntekt og eventuelt formuetillegg hvis du har høy netto formue. Er du usikker på om inntektsgrunnlaget ditt er over grensen, bør du sende inn skjemaet.
     
  • Vesentlig nedgang i inntekt/formue - hvis inntektsgrunnlaget i husstanden har gått ned med minst 10 prosent siden siste skatteoppgjør, vil vi bruke husstandens faktiske inntekt/formue som inntektsgrunnlag når vi beregner bostøtten. Det kan gi deg en gunstigere beregning.

OBS! Hvis endringene i inntekt/formue skyldes at noen har flyttet inn eller ut av husstanden, skal du ikke fylle ut skjemaet over, men kun melde fra om inn/utflyttingen, se under.

Noen har flyttet ut eller inn i husstanden

Flytting må alltid meldes til folkeregisteret. Det er ikke nok å melde flytting til Posten eller NAV.

  • Hvis noen har flyttet ut av husstanden, må du melde fra til kommunens bostøttekontor.

  • Hvis noen flytter inn i husstanden, må du sende inn en papirsøknad. Du må fylle ut opplysninger om personer i husstanden og om hussstandens inntektssituasjon i dag. Hvis det ikke har vært endringer i boutgiftene, trenger du ikke å fylle ut punkt 2. 

Søknad bostøtte - bokmål
Søknad bustøtte - nynorsk

Meld flytting til folkeregisteret

Jeg har flyttet

Hvis du flytter, må du straks melde fra til bostøttekontoret i kommunen/bydelen. Ønsker du å søke bostøtte på den nye boligen, må du fylle ut ny søknad.

Søknad bostøtte - bokmål
Søknad bustøtte - nynorsk

I tillegg må du melde flyttingen til folkeregisteret. Det er ikke nok å melde flytting til Posten eller NAV. 

Meld flytting til folkeregisteret

Boutgiftene har forandret seg

Hvis boutgiftene dine går opp eller ned, må du melde fra om det til kommunen/bydelen i eget brev. Husk da å oppgi fødselsnummeret ditt, og så må du dokumentere endringene.

Jeg eller noen i husstanden over 18 år har blitt student

Hvis noen i husstanden har blitt student, må du melde fra til bostøttekontoret i kommunen/bydelen. Husk å oppgi fødselsnummeret både til deg selv og den som er student.

  • Hvis studenten bor hjemme hos foreldre, må du opplyse om det.
  • Hvis studiene er et ledd i et arbeidsrettet tiltak, må du legge ved dokumentasjon. Studenter som mottar arbeidsavklaringspenger trenger ikke å dokumentere.

Antall barn i husstanden har økt

Hvis det blir flere barn i husstanden, må du melde fra om det til kommunens/bydelens bostøttekontor. Husk å oppgi både ditt eget og det nye barnets fødselsnummer.