Hvilken inntekt blir brukt i beregningen?

OBS! Det kommer nytt regelverk fra 2017. Regelverket under gjelder kun for 2016.

Det er tre mulige inntektsgrunnlag som kan bli lagt til grunn i beregningen av bostøtte.

  • Inntekt og formue i følge siste skatteoppgjør
  • Faktisk månedlig inntekt omregnet til årsbeløp og netto formue idag
  • Forventet inntekt og formue i inneværende år

Nye søkere må derfor gi opplysninger om alle disse tre inntektsgrunnlagene i søknaden. Eksisterende søkere får i vedtaket beskjed om at de har plikt til å melde fra dersom det skjer vesentlige endringer i inntekten og/eller formuen. På bakgrunn av disse opplysningene, avgjør bostøttesystemet hvilket inntektsgrunnlag som blir brukt.

Skatteoppgjøret
Når det ikke har vært vesentlige endringer i inntektssituasjonen i husstanden, bruker vi som regel siste skatteoppgjør som inntektsgrunnlag når vi beregner bostøtte. Det innhenter vi automatisk fra Skatteetaten. Siste skatteoppgjør blir brukt i ca. 95 % av alle sakene. Hvis inntekten er over øvre inntektsgrense, får søker avslag.

Faktisk inntekt og formue
Vi bruker månedlig faktisk inntekt og formue omregnet til årsbeløp når inntektsgrunnlaget i husstanden er redusert med mer enn 10 prosent sammenlignet med skatteoppgjøret. Det er en forutsetning at forventet inntektsgrunnlag for inneværende år er under meldepliktsgrensen jf. punktet under. 

Forventet inntekt og formue i inneværende år
Hvis husstandens forventete inntekt/formue i inneværende år overstiger en gitt grense, har søker ikke rett til bostøtte. Søker plikter å melde fra hvis inntektsgrunnlaget blir over grensen, og vi kaller derfor denne grensen for meldepliktsgrensen. Meldepliktsgrensen er sammensatt av øvre inntektsgrense i bostøtteordningen tillagt 50 000 kroner (øker med 5 000 kroner per øvrige person).

Meldepliktsgrensen gjelder selv om husstanden har vesentlig lavere inntekt på søketidspunktet. Det betyr at selv om du/dere har hatt vesentlig inntektsnedgang midt i året, kan det være at du likevel ikke har rett på bostøtte i år, fordi inntektsgrunnlaget samlet sett for hele året blir for høyt.

Hva inngår i inntektsgrunnlaget?
Inntektsgrunnlaget vi bruker i beregningen av bostøtte, kan være sammensatt av ulike elementer som

  • skattbar inntekt fra lønnet arbeid, trygd, pensjon, stønad, næringsinntekt o.a. (før skatt)
  • formuestillegg, 65 prosent av netto formue fratrukket et fribeløp
  • inntekt fra skattefri utleie
  • utenlandsk inntekt og formue som det ikke skattes for i Norge

Også barns inntekt er med i beregningen, men det blir gjort et fradrag i hvert barns inntekt på inntil 30 000 kroner.

Vi  etterkontrollerer inntektsgrunnlaget hvert år 
Hvert år etterkontrollerer vi at det er brukt riktig inntekt og formue i beregningen. Hvis kontrollen viser at inntektsgrunnlaget i husstanden i siste skatteår var over meldepliktsgrensen, vil Husbanken kreve tilbake bostøtten for hele året. Les mer om kontroll og tilbakebetaling av bostøtte her