Strategier for bosetting av flyktninger og innvandrere

Her finner du informasjon, verktøy, metoder og gode eksempler som kommunen kan bruke i bosettingsarbeidet.

Både kommune og stat ønsker å legge til rette for rask bosetting når en flyktning er innvilget opphold. Kommunene bidrar gjennom bosetting og praktisk integreringsarbeid, mens staten bidrar med bl.a. finansiell støtte, veiledning og kompetansebygging. 

Flere vanskeligstilte husstander kan bli boligeiere gjennom aktiv bruk av startlån og tilskudd til kjøp av bolig. Dette igjen fører til større sirkulasjon i den kommunalt disponerte boligmassen. Kommunen kan også være aktiv i bruken av det private leiemarkedet. Flyktninger er regnet som vanskeligstilte på boligmarkedet og skal prioriteres i bruken av Husbankens økonomiske virkemidler.   Grunnlån og tilskudd til utleieboliger kan brukes for å framskaffe flere kommunalt disponerte boliger.