Husbankens arbeid rettet mot flyktninger og innvandrere

Bolig er grunnlaget for integrering og deltakelse i samfunnet. Husbanken har flere økonomiske virkemidler som kan bidra til at flyktninger og innvandrere kan skaffe seg gode boliger.

Husbankens tilskudds- og låneordninger er rettet både mot kommuner og enkeltpersoner. Gjennom aktiv bruk av ordningene, kan mennesker som er i en vanskelig situasjon på boligmarkedet få hjelp til å skaffe seg en bolig eller bli boende i en bolig.

Informasjon, veiledning, ulike kompetansetiltak og kunnskapsutvikling er viktige virkemidler som Husbanken bidrar med overfor kommunene når de skal skaffe boliger til flyktninger.

Økonomiske virkemidler

  • Boligtilskudd til etablering - boligtilskudd kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere lånebyrden. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd, og det legges vekt på behovet for bolig og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. 
  • Boligtilskudd til utleieboliger - tilskuddet blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og lignende og formålet er å øke antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Startlån - gis til kommuner for viderefordeling til enkeltpersoner. Startlånet kan benyttes til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig, og kan også gis til refinansiering og til toppfinansiering ved bygging av ny bolig.
  • Grunnlån - enkeltpersoner kan søke om inntil 80% finansiering til oppføring av ny bolig. Lånet gis også til kommuner/stiftelser til kjøp og oppføring av utleieboliger - ofte i kombinasjon med tilskudd. Les mer.
  • Bostøtte - alle personer som deltar på introduksjonsprogrammet har rett til bostøtte. Generel har alle med lav inntekt og høye boutgifter krav på bostøtte. 

Informasjon og verktøy 

  •  "Å bo" - er en informasjonsmodul på ti språk utviklet i samarbeid med Migranorsk AS.  "Å bo" gir deltakerne kunnskap om det å bo i Norge.
  • Boliger til flyktninger og innvandrere er en brosjyre om tilskuddsordninger rettet mot  arbeidet med framskaffelse av boliger til flyktninger og innvandrere. Brosjyren er  utarbeidet i et samarbeid mellom IMDI og Husbanken. 
  • Bostøttekalkulatoren er et verktøy for å beregne forventet bostøtte i forhold til inntekter og boutgifter.