Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 16.04 - Et miljøforbilde for borettslag i hele Norden

  Etter cirka ett års byggetid, er Stjernehus borettslag i Kristiansand oppgradert til lavenergihus. Høyblokka fra 1965 som ble kåret til «Norges kaldeste borettslag» har blitt til et av de varmeste.

 2. 16.04 - Merket for god design til eSøknad bostøtte

  Juryen trakk særlig fram løsningens brukervennlighet i sin begrunnelse da Husbanken ble tildelt Merket for god design under Designdagen 2015.

 3. 13.04 - De boligsosiale KOSTRA-tallene for 2014

  Flere får tildelt bolig, og økningen i bruk av midlertidige botilbud flater ut, viser foreløpige tall fra SSB. Husbanken ber kommunene kvalitetssikre egen rapportering.

 4. 13.04 - Auka etterspurnad etter lån til kjøp av utleigebustader

  Ved utgangen av februar hadde Husbanken motteke søknader om grunnlån til kjøp av utleigebustader for til saman 140 millionar kroner. Det er 5 gonger så mange som same periode i 2014. Utleigebustader, særskilt til busetjing av flyktningar, er høgt prioritert i Husbanken.

 5. 09.04 - nyhet

 6. 16.03 - Seks bygg konkurrerer om Statens Byggeskikkpris 2015

  Seks av de totalt 76 byggene som ble innmeldt er nominert til den avsluttende runden. – Det har også i år vært tøff konkurranse, sier juryleder Anne Enger, som er godt fornøyd med at de utvalgte prosjektene representerer flere ulike kategorier.

 7. 11.03 - Flere barn får et godt sted å bo

  NAV Kristiansund har gjennom en kartlegging funnet at mange barnefamilier bor dårlig i de kommunale utleieboligene. Gjennom prosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier» hjelper de utsatte barnefamilier til en bedre boligsituasjon.

 8. 03.03 - Storstilt satsing på svanemerkede boliger

  Husbanken ga tilsagn om grunnlån til 195 svanemerkede boligenheter i 2014. Det er tidligere bygd rundt 10 svanemerkede boligenheter i Norge.

 9. 03.03 - Endringer i modellen for beregning av tilskudd til utleieboliger

  Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Endringer i beregningsmodellen skal sikre økt forutsigbarhet for søker og en mer effektiv saksbehandling.

 10. 13.02 - Dette skjer i Bolig for velferd 2015

  Tiltaksplanen for den nasjonale strategien Bolig for velferd er utarbeidet og oversendt departementene. Dette er direktoratenes felles tiltak for å starte opp arbeidet med å gjennomføre strategien.